28. สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้

ข้อมูลตัวชี้วัด “สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่าไม้”

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ การแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อใช้ในการเกษตรและที่อยู่อาศัย รวมถึงการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า จากสถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ พบว่า ใน พ.ศ. 2561 มีจำนวนคดีบุกรุก 1,519 คดี มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 33,783.57 ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนคดีบุกรุก 1,883 คดี มีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 41,075.23 ไร่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนคดีบุกรุกมีแนวโน้มลดลง ส่วนเขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใน พ.ศ. 2561 มีจำนวนคดีบุกรุก 1,571 คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 21,839.40 ไร่ ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนคดีบุกรุก 2,081 คดี และมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวม 35,607.82 ไร่ แต่เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจำนวนคดีที่กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้มีแนวโน้มลดลง จากการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ: [1] เขตพื้นที่ป่าในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
[2] เนื่องจากเป็นข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ป่าไม้ เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ประกอบเท่านั้น

ที่มา: กรมป่าไม้ (2562) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 female wrestling